ERTU Mühendisliðe Hoþgeldiniz

ERTU MÜHENDİSLİK 30 yıllık bilgi birikimi ile, faaliyete geçtiği günden beri kalite ve güven politikasından ödün vermeden bir çok betonarme ve çelik statik projeye(projelerine) imza atmıştır. ERTU MÜHENİSLİK olarak günün gereklerine uygun olarak teknolojinin verdiği imkanları da sonuna kadar kullanarak beraberce çalıştığı firmalara gerekli katma deðeri saðlamak adýna gerekli olan bütün özveriyi göstermek adýna hiç bir fedakarlýktan kaçýnmamayý kendine ilke edinmiþtir.
Faaliyet gösterdiðimiz alanlar yüksek katlý binalar,alýþveriþ merkezleri,çelik yapýlar,kafes sistemlerdir. ERTU MÜHENDÝSLÝK projenizi zamanýnda teslim etmeniz için gerekli olan bütün altyapýsýyla sizleri beklemektedir.
ERTU MÜHENDÝSLÝK benimsediði müþteri odaklý yaklaþým ile müþterilerine, çalýþanlarýna, tedarikçilerine ve topluma katma deðer yaratmayý hedefleyerek müþterilerinin beklentilerini mümkün olan en üst düzeyde karþýlayacak kalitede ürün ve hizmet sunmaktadýr.
ERTU MÜHENDÝSLÝK gerçekleþtirdiði her projeye çaðdaþ bakýþ açýsýyla yaklaþýr; tüm süreçlerde her emek verenin projenin özüyle bütünleþtiði mükemmel bir iþbirliði ve takým ruhu ile çalýþýr.
Ýnþaat sektörünün ve bilgi teknolojilerinin farklý alanlarýnda ayný üstün uzmanlýk ve köklü deneyimle hizmet vermekte ve en üst düzeyde müþteri memnuniyetini hedefleyerek hizmet sahalarýný geniþletmektedir. Bu þekilde yenilikçi, sürdürülebilir, ekonomik ve çevre dostu üstün nitelikli çalýþmalar ortaya çýkararak ulusal ve uluslararasý çalýþmalarda özgün proje hizmetleri veren bir firma olma özelliði kazanmaktadýr.

Son Projelerimiz

Haberler

18 Aralık, 2020
Katarda Building Information Modeling(BIM) firmamız hizmete başlamıştır. www.bimvertex.com adresinden ulasabilirsiniz.
04 Þubat, 2016
SAPER Betonarme Statik Hesap ve Dizayn Programýnýn Beta Sürümü için çok yakýnda yeni sayfamýzda aktif olacağız...
25 Temmuz, 2014
Forum sayfamýz açýlmýþtýr. Artýk daha interaktif biçimde firmamızın bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Hemen soru sormaya baþlamak için týklayýn
10 Eylül, 2013
SAPER betonarme statik programýmýz ara yüz deðiþtirme iþlemleri tamamlandý.
1 Haziran, 2013
30 yıllık bir birikimin ürünü olan SAPER betonarme statik programımızı firma içi işlerimiz için kullanmaktaydık. Piyasadaki bir takım eksikliklerin giderilmesi için programın piyasaya çıkarma faaliyetlerimiz başlamşþ bulunmaktadır.